Collaborate Create Curate

Dùn Éideanns by Martin Mac an t-Saoir

In 100 Poems, poetry on February 14, 2009 at 12:40 am

Title: Dùn Èideannan/Dùn Èideanns
Author: Martin Mac an t-Saoir
Number: 62/100
Allocated postcode: EH3

Dùn Èideannan

Ann an Dùn Èideannan,
cluinnear:

Glag-gàire chlann Chrois na Cise
a’ suathadh nam fuaran gun bheirm.

“’Ciamar a tha Calum?”
ri Alasdair am Marks & Spencers air dearg leth-phrìs.

Bonnaich-bheann
gan liacradh,
air cèilidh,
le ceathramh beusach,
suairceas fo smachd.
Lachanaich churs ga sùgradh a-rithist.

Fuinn-chuim mar ‘Khilmarnock’, ‘Torwood’
a’seulachadh Sàbaid nam Manach Liatha leasaichte.

Siùsarnaich nan sàr-sgoilear
mu staidhrichean àrda an Eòlais:
‘Sandy Bell’s’ fhathast air thòir an òraid deireannaich.

Ceòl Ceilteach – do leòr dheth

agus

Is ainneamh, air bus ‘s dòcha,
fìor chorra uair
“Math ur coinneachadh!!”
Ach nas bitheanta
“Cuin tha sibh dol dhachaigh, ma-thà,
dhan Phòlainn?”

Dùn Èideanns

In Dùn Èideanns*
you might overhear:

The mirth of Tollcross kids
pealing towards hop-less fountains.

“How’s Calum?”
to Alasdair,
in sorely discounted Marks & Spencer’s

Mountain-hewn scones
at a ceilidh, coated
with chaste choruses,
taut urbanity.
Lusty laughs for afters.

Whispers of past genius
stalking the School of Scottish Studies’ attic stairs:
‘Sandy Bell’s’ still craves their mislaid valedictory lectures.

Breast-penetrating Highland psalms – ‘Kilmarnock’, ‘Torwood’
amply sanctifying the reformed friars’ Sabbath.

A flooded Shannon of Celtic music,

and

very occasionally,
perhaps on a bus,
“Math ur coinneachadh”**
but more commonly,
“So when are you next going home,
to Poland?”

*Edinburghs
**”It was nice to meet you!”

  1. […] de Luca No. 60: Telepathy by Tom Bristow No. 61: Ministry of Memory by Tom Bristow No. 62: Dùn Éideanns by Martin Mac an t-Saoir No. 63: Imlach by Andrew Greig No. 64: Scotland by Andrew Greig No. 65: The Hanging Stanes by Sam […]

  2. […] de Luca No. 60: Telepathy by Tom Bristow No. 61: Ministry of Memory by Tom Bristow No. 62: Dùn Éideanns by Martin Mac an t-Saoir No. 63: Imlach by Andrew Greig No. 64: Scotland by Andrew Greig No. 65: The Hanging Stanes by Sam […]

  3. […] but not least, Màrtainn Mac an t-Saoir has a poem called Dùn Èideannan. I have discussed Mac an t-Saoir on this blog previously – he has lived in Broomhall, and […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: